BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümleri,
b) Akademik birim yönetimi: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıklarını, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerini ve bölüm başkanlıklarını,
c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
e) Enstitü: Galatasaray Üniversitesine bağlı, birden fazla ilgili ve benzer bilim dalında lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her birini,
f) Fakülte: Galatasaray Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,
g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
ğ) Meslek yüksekokulu: Galatasaray Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir. Kayıt dondurma süreleri normal öğretim süresi ve ek sürelere dahil edilmez. Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden Üniversiteye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. Kayıt dondurma kararları; hazırlık sınıfı öğrencileri için Üniversite Yönetim Kurulu, diğer öğrenciler için ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından alınır. Kayıt dondurma süresi doktora öğrencileri için en az bir, en fazla dört yarıyıl; diğer öğrenciler için ise en az bir, en fazla iki yarıyılı/dönemi geçemez.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporuyla belgelenmiş ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafına göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrenci hakkında, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü olması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunması,
g) Öğrencinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülen bir kurum ya da kuruluştan en fazla bir yıl süreli yurtdışı eğitim veya yurtiçi staj için burs alması.

(3) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ve yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu ile bölümü olan fakültelerde ilgili bölüm başkanlığının teklifi, ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.

(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Enstitülere yatay geçişler ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bunların bölümleri arasında yatay geçiş yapma koşulları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği, ilgili akademik birimlerin mevzuatlarında düzenlenir. Yatay geçiş kontenjanları, geçiş yapılmak istenen akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Üniversite bünyesindeki lisansüstü programlar arasında yatay geçişler ilgili enstitüye ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programları oluşturulmasında, bu programlara öğrenci kabulünde ve işleyişte Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili akademik birimlerin kurullarınca önerilerek Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programlarının uygulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden mezun olan, ayrılan veya herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrenciden kimlik kartı geri alınır.

(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılamayacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin en kısa zamanda Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edilerek, yeni bir kart düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli

MADDE 13 – (1) Öğretimin; yıl, yarıyıl, dönem, sınıf geçme veya ders geçme olarak belirlenmesi ile üst sınıfların derslerine kayıt için konulabilecek koşullar, Rektörlük veya ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine, ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programın özelliğine göre Senato kararıyla öğretim yılı üç dönemden de oluşabilir. Ancak, her bir yarıyıl veya dönem yetmiş öğretim gününden az olamaz.

(3) Öğretim yılının akışını gösteren akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.

(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi; Fransızca dil hazırlık sınıfı ve ileri Fransızca hazırlık sınıfının her birinde bir yıldır. Bu sınıflardan sadece birine devam eden öğrenciler başarısız olmaları halinde ilgili sınıfı yalnızca bir kez tekrar edebilir. Ancak her iki hazırlık sınıfına da devam eden öğrenciler için hazırlık sınıflarında öğretim süresi en çok üç yıldır. Belirtilen azami sürelerde hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin, Senato tarafından belirlenen dil yeterlilik belgelerini haiz olmaları halinde, ilgili akademik birime intibakları yapılır.

(2) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Öğretimin içeriği ve ders seçme

MADDE 15 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin akademik birimlerinde ders programları, her yarıyıl veya dönemde öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Bir öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(2) Öğretim programı, teorik ve uygulamalı derslerden oluşur; laboratuvar çalışmaları, seminer, staj, bitirme ödevi veya projeleri de bu kapsamda ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıflarında ve akademik birimlerin programlarında yer alacak dersler ile bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal veya yan anadal programlarının açılması ve ders seçme esasları Rektörlük veya ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersten yıl/yarıyıl/dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmek için, derslere ve çalışmalara %70′ten az olmamak üzere, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenen oranda katılmak zorunludur. Hazırlık sınıflarında devamsızlık elli saati aşamaz.

(3) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanları tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında başarı değerlendirmesi ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uygulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim üyesi/elemanı tarafından belirlenir ve ilgili akademik birim yönetimine bildirilir.

(2) Lisansüstü eğitimde, yabancı diller bölümünde ve hazırlık sınıflarında başarı değerlendirmesinin ne şekilde yapılacağı ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

(3) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye tek ders sınavı yapılır.

(4) Sınavlar Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 18 – (1) Yarıyıl/dönem içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa konu sınavı, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda/dönemde en az bir defa yapılır.

(3) Üniversite veya akademik birimler yönetim kurullarınca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl/dönem içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından Rektörlüğe, diğer öğrenciler tarafından ise ilgili akademik birim yönetimine yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 19 – (1) Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavları, ilgili akademik birimlerin yönetimi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan programa göre yapılır. Hazırlık sınıfları ile ilgili sınav programı doğrudan Rektörlük tarafından hazırlanarak uygulanır.

(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl/dönem içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/dönem/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yıllık derslerin başarı notu hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl içi çalışma notları birlikte değerlendirilir.

(3) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0.00

(4) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(5) Yarıyıl/dönem/yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(6) Laboratuvar çalışmaları, seminer, staj, bitirme ödevi veya projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili akademik birim yönetimine başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz başvurusu, hazırlık sınıflarında Rektörlüğe yapılır.

(2) Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetimi itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirme sonucunu on gün içinde Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetimine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen hazırlık sınıfı öğrencileri Rektörlüğe, diğer öğrenciler ise ilgili akademik birim yönetimine bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması

MADDE 23 – (1) Öğrencilere ön lisans diploması ve diploma eki aşağıdaki hallerde verilir:
a) Devam ettikleri meslek yüksekokulu programında yer alan 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamaları,
b) Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan akademik birimlerde ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi.

Lisans diploması

MADDE 24 – (1) İlgili fakülte veya bölümün öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili fakülte veya bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisansüstü diplomaları

MADDE 25 – (1) Enstitülerde bir lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 26 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Yönetim Kurulu kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.