1992 yılında kurulup eğitim ve öğretim hayatına 1993 yılında başlayan Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ne öğrenci alımını, ilk olarak 1994 yılında gerçekleştirilmiş ve o günden beri ülkenin en seçkin hukukçularını yetiştirmiştir.

Galatasaray Üniversitesi, yabancı dille eğitim veren bir devlet üniversitesidir. 2006-2007 öğrenim yılından bu yana Hukuk Fakültesi’nin kontenjanı elli öğrencidir. Bu öğrencilerden yirmi beşi Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma gereği Fransızca eğitim yapan liselerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ayrı bir iç sınav olan Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile belirlenir. Diğer yirmi beş öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınır. Lise birincileri için bir, yabancı uyruklu öğrenciler için ise iki kişilik kontenjan ayrılmıştır. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüksek başarı elde eden öğrenciler tarafından tercih edilmekte ve en “yüksek puanlı” hukuk fakülteleri arasında yer almaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında donanımlı, araştıran, sorgulayan, en az iki yabancı dile hakim, geleceğin hukuk profesyonelleri ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınan öğrencilerimizin, geçerliliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen Fransızca dil belgesi sunması ya da Üniversitemiz tarafından yapılmakta olan Fransızca seviye tespit sınavı sonucunda Fransızca dil yeterliliğine sahip olduğunun belirlenmesi durumunda doğrudan hukuk lisans programına başlaması mümkündür. Fransızca dil yeterliliğine sahip olmayan öğrencilerimizin ise, bir öğrenim yılı süren hazırlık programına devam ederek başarılı olması durumunda hukuk lisans programına başlaması mümkün olabilmektedir.

Fransızca eğitim yapan liselerin son sınıf öğrencilerinin GSÜÖSYS ile alınmakta olan öğrencilerimiz hazırlık sınıfından muaf olup, bu öğrenciler doğrudan lisans eğitimi aşamasına geçebilmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı her biri iki yarıyıl süren dört öğrenim yılından oluşmaktadır. Derslerimiz esas olarak teorik eğitime dayamakla birlikte, pratik ve uygulamalı eğitime de önem verilmekte ve uygulama çalışmaları ile teorik eğitim pekiştirilmektedir. Fakültemizin kontenjan sayısının az olması, öğrencilerin derslere interaktif bir şekilde katılmasına olanak tanımakta, derslerde sunum, tartışma ve birebir diyalog ortamı sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, çağdaş, yenilikçi, analitik düşünmeye, araştırmaya teşvik eden tartışma ve sorgulama odaklı bir yöntemle hukuk eğitimi verilmektedir.

İlk dört yarıyılda yer alan derslerin tümü zorunlu olup, beşinci yarıyıldan itibaren öğrencilere her yarıyılda iki adet seçimlik ders seçme imkânı tanınmaktadır. Geniş akademik kadromuzla Fakültemizde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Roma Hukuku, Hukuk Tarihi, İnsan Hakları Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Sigorta ve Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi maddi hukuka yönelik derslerin yanı sıra, Medeni Usul Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, İcra ve İflas Hukuku gibi yargılama hukukuna ilişkin derslerin yer aldığı geniş bir yelpaze öğrencilerimize sunulmaktadır.

Bunların yanında, öğrencilerimize Fikri Haklar, Sınai Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku, Banka Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Vergi Hukuku, Uluslararası Çalışma Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve Tahkim, İfade Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, Doğa ve Hukuk, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Uluslararası Farazi Dava, Hukuk Kliniği, Avukatlık Hukuku, İstinaf, Tebligat Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İdari Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Çözümü ve Ombudsmanlık, İmar Hukuku, Sağlık Hukuku, Bilişim Hukuku, Ekonomik Suçlar, Kişilere ve Mallara Karşı Suçlar, İnfaz Hukuku, Kriminoloji, Hukuk Almancası gibi birçok seçimlik ders arasından ilgi alanlarına göre ders seçebilme imkânı tanınmaktadır.

Öte yandan, dört öğrenim yılı boyunca devam etmekte olan Mesleki Fransızca dersleri ile öğrencilerin hukuk alanında akademik Fransızca seviyesine sahip olması, hukukun tüm alanları bakımından Fransızca hukuk terminolojisine hakim olması sağlanmaktadır.

Dersler çoğunlukla Türkçe gerçekleştirilmekle birlikte; Türk, Fransız ve İsviçreli öğretim üyeleri tarafından İngilizce ve Fransızca dillerinde verilmekte olan derslerde öğrencilerimize başta karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası hukuk alanlarında olmak üzere geniş bir ders içeriği sunulmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin, Türk özel hukuku üzerinde etkileri olan İsviçre, Alman ve Fransız hukuku ile Türk kamu hukukunun önemli ölçüde etkilendiği Fransız hukuku hakkında karşılaştırmalı bir perspektifle bilgilerini arttırması amaçlanmaktadır.

Ayrıca lisans programında yer alan derslerin yanında, alanında uzmanlık sahibi olan Türk ve yabancı öğretim üyeleri Fakültemizde ders, seminer ya da yuvarlak masa toplantısı vermek üzere davet edilmekte, gerek ulusal hukuk ve gerek karşılaştırmalı hukuk yönünden öğrencilerimizin bilgilerini en üst düzeye çıkarması sağlanmaktadır. Yine, Fakültemiz öğretim elemanları tarafından ders dışı pratik çalışmalar ve çalışma grupları oluşturulması yoluyla öğrencilerimizin derslerde edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirilmesine, katıldıkları ulusal ya da uluslararası akademik yarışmalar bakımından hazırlanmasına yönelik aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerin derslere devam zorunluluğu vardır ve ders geçme esası uygulanır. Hukuk fakültesi lisans programını tamamlayabilmek için 1, 2, 7 ve 8. yarıyıllarda 30’ar AKTS kredisi; 3, 4, 5 ve 6. yarıyıllarda 28’er AKTS kredisi ve dil derslerinden 8 AKTS kredisi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredilik derse devam edip, bu derslerden Galatasaray Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca başarılı olunması gerekmektedir. Hukuk Fakültesi Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilere Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Galatasaray Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre her bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanmaktadır. Bütün değerlendirmelerde tam not 100 (yüz)’dür. Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun yanında yarıyıl sonu başarı notunun en az 50 (elli) olması gerekmektedir.

Fakültemizin ders programının yoğunluğu ve kapsamı ile ders sayısı ve çeşitliliği dikkate alınarak, fakültemiz öğrencileri için diğer bölümlerle yan anadal veya çift anadal programları öngörülmemiştir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel misyonlarından bir diğeri de öğrencilerimizin yalnızca ileri seviyede hukuk bilgisine sahip olmaması ve fakat bu hukuk bilgisinin yabancı dil becerileriyle de desteklenmesidir. Fakültemiz en az iki yabancı dili akademik düzeyde bilen, ulusal ve uluslararası alanda yetkin hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fransızca ve İngilizce dillerinin yanında, Almanca veya İspanyolca diline hakim olarak mezun olma olanağı sağlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenimleri süresince, Galatasaray Lisesi veya diğer Fransız liselerinden gelen ya da seviye tespit sınavına katılarak Fransızcadan muaf olan öğrencilerin toplamda 12 AKTS kredi; hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin ise 8 AKTS kredisi değerinde yabancı dil dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin Fransızca’nın yanı sıra İngilizce dil yeterliliğine de sahip olması zorunludur. Seviye tespit sınavı sonucunda yeterli İngilizce dil seviyesine sahip olduğu belirlenen öğrencilerimiz ileri seviye sözlü veya yazılı İngilizce dersi alabilmektedir. Buna karşılık, yeterli İngilizce dil seviyesine sahip olmadığı tespit edilen öğrencilerimiz zorunlu İngilizce dersi almaktadır.

İngilizce dil yeterliliğine de sahip olan ve fakat, ileri seviye İngilizce dersi seçmek istemeyen öğrencilerimize ise, Almanca veya İspanyolca gibi üçüncü bir yabancı dil öğrenme imkânı sağlanmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri, dördüncü sınıfın güz yarıyılında Erasmus Değişim Programı çerçevesinde bir yarıyıl boyunca yabancı bir üniversitede eğitim görme şansına sahiptirler. Fakültemizin öğrenci sayısının azlığı, dileyen tüm öğrencilerimize Erasmus öğrenci değişim programından faydalanmasını mümkün hale getiren bir avantajdır. Üniversitemizin halihazırda Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, İspanya, İsviçre, Polonya, Portekiz, Romanya, Hırvatistan ve Fas’ta bulunan toplam 46 hukuk fakültesi ile öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi geniş ve alanında uzman akademik kadrosuyla öğrencilerimize üst düzey hukuk eğitimi alma fırsatı sunmaktadır. Fakültemiz, tümü üst düzey bilinirliği ve saygınlığı olan ulusal veya yabancı üniversitelerde lisansüstü eğitimini tamamlamış veya sürdürmekte olan seçkin bir kadroya sahiptir. Bunun yanında, Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma gereği, Fakültemizde ders vermek üzere Fransız Hükümeti tarafından öğretim üyeleri görevlendirilmektedir. Ayrıca kadromuzda yer alanlar dışında alanında uzman çok sayıdaki öğretim üyesi de görevlendirme yoluyla kısmi statülü olarak Fakültemizde ders vermektedir.

Fakültemizin öğrenci kontenjanının diğer hukuk fakültelerine nazaran oldukça sınırlı olduğu da dikkate alındığında, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı bakımından Türkiye’de en üst sırada yer aldığımız tartışmasızdır. Bu durum kuşkusuz öğrencilerimizin hukuk eğitimini interaktif bir iletişim içerisinde, karşılıklı diyalog kurabilme imkanına sahip olarak alması bakımından oldukça önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Akademik Kadro
ÖZEL HUKUK
 • Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Bölüm Başkanı)

DENİZ HUKUKU
 • Doç.Dr.Serap AMASYA (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof. Dr. A. Samim ÜNAN (Konuk Öğretim Üyesi)
 • Arş.Gör.Dilşad KUĞUOĞLU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Prof.Dr.Murat ENGİN (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dr.Öğr.Üyesi Sedef KOÇ TANGÜN
 • Arş.Gör.Hazal TOLU

MEDENİ HUKUK
 • Prof.Dr.Mehmet ERDEM (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Murat DEVELİOĞLU
 • Prof. Dr.K. Emre GÖKYAYLA (Konuk Öğretim Üyesi)
 • Doç.Dr.Tuba KARAMAN
 • Dr.Öğr.Üyesi Mehtap İPEK İŞLETEN
 • Arş.Gör.Pınar GÜZEL
 • Arş.Gör.Doğan KARA

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU
 • Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Güray ERDÖNMEZ
 • Doç.Dr. Nur BOLAYIR
 • Arş.Gör.Mehmet Emin ALPASLAN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
 • Prof.Dr. Ziya AKINCI (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL
 • Doç.Dr. İlhan YILMAZ
 • Doç.Dr.Süheyla BALKAR BOZKURT
 • Doç.Dr.Berk DEMİRKOL

ROMA HUKUKU
 • Prof. Dr. Havva Karagöz (Konuk Öğretim Üyesi)
 • Dr.Başak DERİNEL

TİCARET HUKUKU
 • Prof.Dr.Anlam ALTAY (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof. Dr. Tolga AYOĞLU
 • Doç.Dr.Fülürya YUSUFOĞLU
 • Dr.Öğr.Üyesi Ali DURAL
 • Dr.Sinan YÜKSEL
 • Arş.Gör.Rifat CANKAT

KAMU HUKUKU
 • Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Bölüm Başkanı)

ANAYASA HUKUKU
 • Prof.Dr.Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Şule ÖZSOY BOYUNSUZ
 • Doç.Dr.Burak ÇELİK
 • Doç.Dr.Özen ÜLGEN ADADAĞ
 • Arş.Gör.Burcu ALKIŞ

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
 • Prof.Dr.Ümit KOCASAKAL (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Vesile Sonay EVİK
 • Doç.Dr.Pınar MEMİŞ KARTAL
 • Doç.Dr.Eylem AKSOY RETORNAZ
 • Arş.Gör.Irmak ERDOĞAN

GENEL KAMU HUKUKU
 • Prof. Dr. Rıdvan Akın (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Doç.Dr. Birden GÜNGÖREN
 • Arş.Gör.Gizem DEMİR

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
 • Prof.Dr.Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Zeynep ÜSKÜL ENGİN

HUKUK TARİHİ
 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Konuk Öğretim Üyesi)
 • Dr.Öğr.Üyesi Fatma Gül KARAGÖZ
 • Arş.Gör.Ali Ekber ÇINAR

İDARE HUKUKU
 • Prof.Dr.Erdoğan BÜLBÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Doç.Dr.Çağla TANSUĞ
 • Dr.Öğr.Üyesi Özge AKSOYLU ÜRGER
 • Dr.Öğr.ÜyesiCihan YÜZBAŞIOĞLU
 • Arş.Gör. Sıla ÖZTÜRKLER

MALİ HUKUK
 • Dr.Öğr.Üye.Balca ÇELENER (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK (Konuk Öğretim Üyesi)

MİLLETLERARASI HUKUK
 • Prof.Dr.Akif Emre ÖKTEM (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Mouloud BOUMGHAR
 • Doç.Dr.Ceren Zeynep PİRİM KIZILCA
 • Dr.Öğr.Üyesi Bleda Rıza KURTDARCAN
 • Dr.Ali Cenk KESKİN
 • Dr.Özgür MUMCU

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerimizin kapsamlı lisans eğitimi, etkinlik ve organizasyonlarla zenginleştirilmektedir. Ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizin ileride bir üyesi olacağı hukuk mesleğini tüm yönleriyle tanıması, kariyeri bakımından doğru seçimi yapmak adına bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Yine, bu etkinlik ve organizasyonlarla öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında teorik olarak tanımış olduğu kurum ve kuruluşları yakından tanıma fırsatı edinmektedir.

Hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerimizle, Türk yargı teşkilatının en üst mercileri olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’a yapılmakta olan senelik ziyaretlerimizle, öğrencilerimizi yüksek mahkeme yargıçları ile bir araya getirmekteyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz mahkeme binalarını gezebilmekte, söyleşi ortamında geçen görüşmelerde yargıçlara doğrudan sorular sorabilmekte, yargıçlık mesleğine, içtihat hukukuna ve bu hukukun oluşumuna dair ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Adli Tıp Kurumu’na yapmakta olduğumuz senelik ziyaretlerde, öğrencilerimiz adli tıp uzman ve çalışanları ile bir araya gelebilmekte, otopsi, adli muayene ve Kurum tarafından yürütülmekte olan diğer faaliyetlere yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedir.

Bunun yanında öğrencilerimizle Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi idarelerin İstanbul ofislerine yaptığımız ziyaretlerle, öğrencilerimizin bu kurumların işleyişi, yapısı ve faaliyetleri bakımından bilgilerini artırmalarını hedeflemekte, bu doğrultuda kurum çalışanları ile öğrencilerimizi bir araya getirmekteyiz.

Lisans eğitimi sonrası kariyer olanakları hakkında da öğrencilerimizin bilgi sahibi olması ve bu bilinçle mezun olmasını hedefleyen Fakültemiz, Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) bünyesinde her yıl çok sayıda etkinlik yapmaktadır. Bu etkinliklerde öğrencilerimizin profesyonel hayata geçmek için ihtiyaç duyduğu özgeçmiş hazırlama gibi konularda atölyeler düzenlendiği gibi, alanının uzmanı olan farklı meslek mensupları da bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmak üzere misafir edilmektedir. KAGEM bünyesinde yapılan bu etkinliklerle, öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmalarını ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerinin sağlanması da ayrıca amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin bu misafirlerden meslek hakkında bilgi edinmesi, kariyer planlamaları bakımından tavsiyeler alması hedeflenmektedir. Bu etkinliklerde, hukuk fakültesi mezunlarının dahil oldukları neredeyse tüm meslek alanlarına mensup kişiler davet edilmekte, öğrencilerimize geniş bir yelpazedeki hukuk meslekleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlanmaktadır.

Ayrıca, bilindiği üzere Türkiye’de hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık yapabilmesi için, 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 41 düzenlemesi uyarınca gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olduktan sonra, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir yıllık avukatlık stajının tamamlanması gerekmekte olup, bu stajın ikinci altı ayının bir hukuk bürosunda yapılması zorunludur. KAGEM’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Kulübü ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu kariyer günlerinde öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmaları sağlanmaktadır. Fakültemiz öğrenci sayısının da sınırlı olması sebebiyle, kariyer günlerinde bir araya gelmek istedikleri hukuk bürolarının belirlenmesinde öğrencilerimize demokratik, çoğulcu, öğrenci odaklı bir ortam sunmakta, öğrencilerimizin tercihlerine saygı göstermekteyiz.

Üniversitemiz her yıl, gerek üniversite içinde, gerek diğer üniversiteler ve kurumlarla işbirliği ile hukukun farklı alanlarını ilgilendiren pek çok bilimsel toplantıya da ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz, derslerin dışında da bu toplantılara katılarak alanında uzman hukukçuların birikimlerinden faydalanma olanağına kavuşmaktadır. Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte yılda bir kez düzenlenen Karşılaştırmalı İsviçre-Türk Hukuku Seminerleri, pek çok öğrenci ve öğretim üyesinin katılımı ile yürütülmektedir.

2002 yılında yayın hayatına başlayan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan, hakemli ulusal bir dergidir. 2016 yılından bu yana TÜBİTAK-ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmekte olup, Türkiye’nin en prestijli hukuk yayınlarındandır.

Öğrencilerimiz, fakültede eğitim gördükleri müddetçe öğretim üyelerinin ve mezunlarımızın desteğiyle ulusal ve uluslararası alanda farazi dava yarışmalarına (Philip C. Jessup, Willem C. Vis, Jean Pictet, René Cassin, ISTAC vb.) katılmaktadırlar. Uluslararası yarışmalarda her sene ülkemizi temsil etmeye hak kazanan öğrencilerimiz, dünyanın önde gelen üniversitelerinin katıldığı finallerde üstün gayretlerle önemli başarılar elde etmektedirler. Farazi dava yarışmaları sayesinde, öğrencilerimiz henüz eğitimlerine devam ederken hukukun farklı dallarında tecrübe kazanmakta ve uluslararası hukukçu kimliklerini ortaya koymaktadırlar.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, avukatlık, hakimlik ve savcılık mesleklerinin yanı sıra, akademik kariyer ve özel sektörde danışmanlık ve üst düzey yöneticilik de yapmaktadır. Üstün mesleki niteliklere ve donanıma sahip mezunlarımız, seçkin hukuk bürolarında, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler ve bunlara bağlı kuruluşlarda, üst düzey kamu kurum ve kuruluşlarında ve uluslararası şirketlerde görev almak üzere öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Galatasaray Üniversitesi, hukuk lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerimizin önemli bir kısmı, üniversitemizde ya da yurtiçi ve yurt dışındaki diğer seçkin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedir. Bu bağlamda mezunlarımız, hukuk veya hukukla bağlantılı diğer alanlarda önce yüksek lisans, daha sonra doktora programlarına devam ederek, profesyonel ve akademik kariyerlerinde ilerlemektedir.